អាមេរិចចោទរុស្សីថា រារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឍប់ការបង្ហូរឈាមនៅស៊ីរី – CEN