លោក Duterte មិន​ឱ្យ​យ​កងទ័ព​របស់​ខ្លួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សង្គ្រាម​ដែល​ដឹកនាំ ដោយ​អាមេរិក​ទេ​ – CEN