កម្ពុជា និង​ឥណ្ឌា ជំរុញ​ឲ្យ​អនុវត្ត​សន្ធិសញ្ញា វិនិយោគ​ទ្វេភាគី​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ – CEN