​ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេស និង​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់​ជីវភាព​ប្រជាជន រវាង​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ – CEN