ភូមិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ា ត្រូវគេឈូសឆាយចោល ដើម្បីបំបាត់ភស្តុតាង – CEN