​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ចង់ឱ្យមាន​ការហោះហើរ​ត្រង់ ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា មក​ប្រទេស​កម្ពុជា សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដែល​ស្វែងរក​ការ​ព្យា​ល​បាល​ជំងឺ នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN