ទម្លាក់ស៊ុតតាមរន្ធគូទ ដល់ទី…២០ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានឃាត់ក្មេងប្រុសនេះទុកនៅពេទ្យដើម្បីតាមដាន “ដំណើរកកើតនៃស៊ុត” (Video inside) – CEN