សុំលុយម្ដាយមិនបាន កូនប្រុសទាញជ្រញ់វាយក្បាលម្ដាយ ស្លាប់ – CEN