ចំណុះ​ទឹក​អាង​ត្រពាំងថ្ម​ឡើងដល់​អតិប្បរមា ១៨០ ម៉ែត្រ​គីប តែ​កំពុង​ស្រក​ចុះ​ហើយ​ – CEN