រដ្ឋមន្ដ្រីសុខាភិបាល ៖ កម្ពុជាត្រូវលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុង ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ – CEN