បុណ្យមហាសង្ឃទានប្រគេនភត្តព្រះសង្ឃ ២៥៦១អង្គ នៅចុងឆ្នេរអូរឈើទាល – CEN