សំណាងរកមនុស្ស៖ ប៉ាន់តែកញ្ចាស់ទិញលេងតម្លៃ ១៥ផោន តែដល់លក់វិញ ព្រះអើយ…៥៧៥.០០០ផោនឯណោះ! – CEN