ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាប់ដំណើរការ – CEN