ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ ចាប់តំណាងពលរដ្ឋ ៥០គ្រួសារ តវ៉ាលើទំនាស់ដីធ្លី – CEN