ដោយគ្មានលុយទិញកុំព្យួទ័រ គ្រូបង្រៀនក្រីក្របានគូរអេក្រង់កុំព្យូទ័រឡើងលើក្តារខៀន ដើម្បីបង្រៀនដល់សិស្ស – CEN