បុរសផ្សាដែកម្នាក់ រងការចោទប្រកាន់រំលោភនារីសិស្សសាលា ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលឃាត់ខ្លួន – CEN