ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា បានបញ្ចប់ដោយគ្មានអំពើហិង្សា និងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ ហើយបក្សកាន់អំណាចបានទទួល៥៨អាសនៈ – CEN