តើ​មានរឿង​អ្វី​កើតឡើង នៅពេលដែល​អ្នក​សំណង់​សិល្បៈ​ច្នៃប្រឌិត បែទៅជាដុត​នំ​?! (មាន Video) – CEN