ស្នើបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន ដួង ស្រួច គ្រុបឬក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយប្រមូលផល ឬ អនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់គម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ច – CEN