រកឃើញជនជាតិវៀតណាម២០នាក់ ធ្វើការនៅតាមហាងកាហ្វេ ផ្លូវលេខ៣៦៩ ដែលប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ – CEN