គ្រោះថ្នាក់​អគ្គីភ័យ និង​មហន្តរាយ​ដែល​បង្ក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ទូទាំង​ខេត្ត​កំពង់ធំ មាន​ចំនួន ៣៧​លើក​ – CEN