រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​៖ ការអភិរក្ស​សត្វ​ត្រ​យ៉ង​គឺជា​ចំណុច​ចាក់​ឬ​ស​ជា​តម្លៃ​ជីវសាស្ត្រ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN