បន្ទាប់ពី​ក្រុមហ៊ុន​អាន​កូ​ធ្វើអោយ​ប្រែប្រួល​របប​ទឹក​, ក្រសួង​ធនធាន​ទឹកនឹង​សាងសង់​ទំនប់​បង្ហៀរ​នៅ​អាង​អូ​ខៃ​ដន – CEN