ភេសជ្ជៈ​ប៉ូវ កម្លាំង​លេខ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ បាន​មក​ដល់​ទីផ្សា​រ​កម្ពុជា​ហើយ​ – CEN