កម្មវិធី Anchor International Beach Volleyball Carnival 2018 ប្រកាស​បើក​ជា​ផ្លូវកា​រហើយ – CEN