ត្រូវពស់ចឹក កសិករម្នាក់នៅឥណ្ឌាចាប់ខាំក្បាលពស់ខ្ទេចដើម្បី… សងសឹក – CEN