បុរស៧នាក់ សហការគ្នា ទើបអាចទាញថ្លាន់១ក្បាលនេះចេញពីអណ្តូងបាន – CEN