អាមេរិក​៖ អ្នកគ្រូ​ម្នាក់​បាន​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ព្រោះ​តែមាន​”​ទំនាក់ទំនង​”​ជាមួយ​សិស្សស្រី​វ័យ​១៥​ឆ្នាំ​ – CEN