ទោះ​បី​ត្រូវ​គ្រាប់កាំភ្លើង សុនក​ស្មោះត្រង់​មួយ​ក្បាល​នេះ នៅ​បន្ត​ប្រឹង​ការពារ​ម្ចាស់​ – CEN