ឪពុក​កូន Kim Jong-Un ធ្លាប់បាន​ប្រើប្រាស់​លិខិតឆ្លងដែន​ប្រេ​ស៊ី ដើម្បី​សុំ​ទិដ្ឋាការ​ចូល​ប្រទេស​លោកខាងលិច​ – CEN