សភា​កម្ពុជា​នឹង​ដឹកនាំ​វេទិកាសភា​អាស៊ី​-​បា​ស៊ី​ហ្វិក (APPF) ចាប់ពី​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​ទៅ​ – CEN