អាមេរិក​កង្វល់​រឿង “​កេង​ពេលវេលា​” តាមរយៈ​ការផ្តើម​សំណើរ​ចរចា​ – CEN