កុមារ​ចម្លែក​មាន​ដងខ្លួន​ពាក់កណ្តាល​ពណ៌​ខ្មៅ ពាក់កណ្តាល​ពណ៌​ស​ – CEN