វិស័យ​ឯកជន ជា​ដៃគូ​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ក្នុង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ – CEN