ប្រធាន​រដ្ឋបាល នៃ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ បាញ់​សម្លាប់​ខ្លួនឯង នៅក្នុង​បន្ទប់​ធ្វើការ​ – CEN