លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ៖ “ ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ដល់​ស្ត្រី គឺ​ដើម្បី​រួមចំណែក​ដល់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​” – CEN