មើល​ពស់វែក លូន​លើ​ខ្សែភ្លើង​ពត់ពេន ដូច​គេ​លេង​…​សៀក​! – CEN