លោក​ថាក់ស៊ីន និង​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ ទៅពិនិត្យ​ធ្មេញ​នៅ​ឌូ​បៃ​ – CEN