សំណាង​អស្ចារ្យ គ្រា​ត្រូវ​ឆ្នោត​១​ថ្ងៃ ៣​ដង​ – CEN