ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ ប្រាក់​ចំណូល​លក់​ជ័រ​ បាន​រហូតដល់​ជិត​ ៣០០​លាន​ដុល្លារ – CEN