ផាកពិន័យ​ជនបរទេស​ប្រកបមុខរបរ និង​បម្រើ​ការងារ​គ្មាន​ប័ណ្ណ​ការងារ ចំនួន​១.៣៨៩​នាក់​ – CEN