យានយន្ត​ខុស​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ត្រូវ​ផាកពិន័យ​ទៅតាម​ច្បាប់ ប្រាក់​ដែល​ប្រមូលបាន​ពី​ការពិន័យ ត្រូវ​ធ្វើ​ការបែងចែក​ប្រាក់​រង្វាន់​លើកទឹកចិត្ត​ចំនួន​៧០% ដល់​មន្ត្រី​ចុះ​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​ – CEN