កិច្ច​ប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​-​អឺរ៉ុប លើក​ទី​១៦ នៅ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​ – CEN