អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ជីវិត ​មនុស្សលោក​ពុំ​ត្រូវការ​… លុយ​ទេ​! – CEN