វេជ្ជបណ្ឌិត​ស្រែក​សុំ​ជំនួយ​ពី​ក្រុម​ជួយសង្គ្រោះ ព្រោះ​ខ្លាច​…..​ផ្ទុះ​ – CEN