ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ លួច​កាច់​សោក​ម៉ូតូ មានភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព GPS – CEN