ក្រុមហ៊ុន Microsoft សន្យាថា នឹង​ផ្ដល់​កុំព្យូទ័រ ដល់​គ្រូ​គូរ​អេក្រង់ MS Word លើ​ក្តារខៀន បង្រៀន​សិស្ស​ – CEN