ជនជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់ ខ្យល់គ​ដួលសន្លប់​នៅលើ​កាំជណ្តើរ​ពេល​ឡើង​កំសាន្ត​លើ​ភ្នំ​ឧត្តុង​ – CEN