នេះ​! ឧទ្យាន​ជាតិ ស្រុក​គេ​វា​អីចឹង ឡើង​ភ្នំ ចូល​ព្រៃ មើល​សត្វ​… .. . ខ្លា​ហ្នឹង​! (រូប៩សន្លឹក, 3Video inside) – CEN