​វីដេអូ​ដ៏​ហួសចិត្ត​! បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​បុគ្គលិក​អនាម័យ​ប្រើ​ច្រាស​បង្គន់ ដុះលាង​សម្អាត​អ្វីៗ​ក្នុងនោះ​ដូចជា​កែវ​ផឹកទឹក​! – CEN